تبادل تفاهم نامه همکاری فی ما بین دفتر فدراسیون جهانی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی در ایران (ایران فموزا) و دانشکده خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

تفاهم نامه همکاری فموزا و دانشکده خبر خبرگزاری ایران