معرفی فموزا

فدراسیون فموزا یک سازمان غیردولتی است که به صورت غیرانتفاعی فعالیت می کند.طبق قوانین کانتون ژنو (ماده ۶۰)،اساسنامه آن و همچنین بندهای مربوط به قانون مدنی در سوئیس تشکیل شد. هدف فموزا آزاد کردن مناطق آزاد در سراسر جهان و کمک به توسعه آنها به ویژه در کشورهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه است. وظایف ما شامل ارائه تجربه ،صدور هنجارها ،قوانین و فرآیندها ،آموزش متخصصان و کمک به پشتیبانی فنی،حقوقی و اقتصادی است. روشهای ما برای دستیابی به این اهداف و بیشتر این کارکردها مبتنی بر ارتقاء انجمن ها و کارگاه های آموزشی،حفظ یک خط ثابت ارتباط با شرکت های وابسته ما و در میان آنها و همچنین جلسات منظم با موسسات بین المللی ،مالی ،اجتماعی و زیست محیطی است. سازمان داخلی فموزا مطابق توافق های کمیته اجرایی خود اداره می شود. برای قرن ها ،مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابزاری مهم برای احیای اقتصاد بوده است،در ابتدا به عنوان پایه تجارت و اخیراً آنها به مناطق صنعتی واقعی تبدیل شده اند. اما از آنجا که آنها به عنوان یک فعالیت اقتصادی فعالیت می کنند،باید دائماً با جدیدترین فناوری ها و حتی بیشتر با جهانی شدن اقتصاد سازگار شوند. مناطق آزاد که در بیش از ۱۳۰ کشور جهان فعالیت می کنند،معمولاً برای کمک به نیازهای اقتصادی ایجاد شده اند یا ایجاد اشتغال،اما در بیشتر موارد آنها بدون نیاز به مبنای تکنولوژیکی و بدون آگاهی از امکانات واقعی خود،به دلیل داشتن اطلاعات و مطالعات فنی،رشد کرده اند. برخی از انجمن های محلی یا منطقه ای به منظور تبادل تجربه و بهبود مدیریت و کارآیی،حل مشکلات محلی در بیشتر موارد ایجاد شده اند. اما واقعیت این است که یک شکاف بزرگ فناوری وجود دارد که اجازه توسعه مناطق آزاد را نمی دهد. سازمان های بین المللی در ژنو این نیاز را از بسیاری از دولت هایی که به آنها رجوع کرده اند برای درخواست کمک برای پروژه های خود تشخیص داده اند. به دلیل این درخواست ها،به ویژه از کشورهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه،فموزا با ظرفیت کافی برای کمک و تأمین نیازهای بازار راه اندازی شده است و در ژنو بود که دفتر مرکزی فموزا در ژنو تأسیس شد. و پشتیبانی بسیاری از دولت سوئیس و کانتون ژنو و همچنین زیر ساخت های پشتیبانی و اطلاعاتی از سوی بخش های مختلف سازمان ملل و نهادهای بین المللی دریافت نمود. به این ترتیب،فموزا در دسامبر ۱۹۹۹ تأسیس شد. برنامه استراتژیک ۲۰۱۵ – ۲۰۱۸ FEMOZA : شامل سازماندهی داخلی،اهدافی که باید دنبال شود و همچنین راهکارهایی که راهنمای توسعه آن خواهد بود. اصول FEMOZA: رعایت مساوات در پشتیبانی و تبلیغ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سراسر جهان کاهش فقر از طریق فعالیت های تولیدی انجام فعالیت های فموزا به صورت شفاف و حرفه ای مورد استفاده قرار گرفتن وجوه درآمدی مطابق اهداف عدم محدودیت مشارکت مناطق آزاد در جهان به دلیل ظرفیت اقتصادی آنها استراتژی های FEMOZA: ایجاد کمیته های کار و مشاوره ای منطقه ای تدوین سیاست های بین المللی و برنامه های همکاری فنی،در یک همکاری فعال با کشورها و نهادهای بین المللی ارتقاء مهارت های صنعتی برای فرصت های شغلی بهتر با آموزش و تحقیق در مورد فعالیت های جدید که باعث تقویت ادغام کار اقتصادی خواهد شد. رویکرد به تصمیم لابی ها برای پیوند دادن آنها با پروژه های مناطق از طریق کنفرانس ها،انجمن ها،کارگاه ها و سمینارها به طور منظم با مناطق آزاد جهانی به صور ت تماس عمومی یا خصوصی برای ویرایش و انتشار موضوعات فنی در مورد مناطق آزاد: مدیریت،تجربه،فعالیت ها،قانونگذاری و به روز کردن فن آوری های جدید آینده جهت ایجاد انگیزه در مناطق،شناخت و بازدیدهای فنی از مناطق موفق و با تجربه ویژه اقتصادی با در نظر گرفتن جوایز جهت تقویت همکاری و توافق با سایر انجمن ها با احساسات مشابه یا مکمل و تضمین درآمد مالی منظم و کافی،تضمین ساختار خودکفا شعار FEMOZA: *با هم به عنوان یک منطقه فکر می کنیم * با هم به عنوان یک منطقه همکاری می کنیم *در کنار هم به عنوان یک منطقه موفق هستیم برنامه های آموزش FEMOZA: امروزه فقدان دانش و برنامه های آموزش حرفه ای وجود دارد که به توسعه،مدیریت و بهره برداری کمک می کند: پروژه های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چندین دهه است که ابزاری برای ایجاد شغل،جذب سرمایه مستقیم خارجی و افزایش اقتصاد برای بسیاری از کشورها است. آموزش در همه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضروری است،فموزا برای بهبود مهارت ها جهت جذب سرمایه گذاران خارجی و اطمینان بیشتر به آنها با یک برنامه آموزشی دائمی این شکاف را پر می نماید.
ترجمه ایران فموزا »
طراحی سایت