برگزاری کارگاه های علمی آموزشی کار آفرینی و شیوه های سرمایه گذاری نوین (دی ماه ۱۳۹۸)

اختتامیه و اعطای گواهینامه پایان دوره " کارگاه علمی-آموزشی کارآفرینی و شیوه های سرمایه گذاری نوین