علی سیف سپهوند
مدیر ایران فموزا
علیرضا رضایی
مدیر حقوقی و امور قراردادها
رضا حجاریان
مدیر مرکز بررسی طرح ها
آرزو مرادی
مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی
داراب کمالی
مدیر طرح و برنامه
مهدی انصاری جوینی
مدیر امور بین الملل
محسن رازانی
مدیر برنامه نویسی و شبکه
محمدرضا ولدی
مدیر تامین منابع مالی اعتباری و سرمایه گذاری
ترجمه ایران فموزا »
طراحی سایت