برگزاری همایش

دفتر فدراسیون جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران با همکاری وزارتخانه ها ، سازمانها ، و ارگان های دولتی و بخشهای خصوصی همایشها ، نشست ها ، کنفرانسها و جلسات تخصصی در حوزه های مختلف برگزار می نماید
ترجمه ایران فموزا »
طراحی سایت